Len ak máme kvalitný olejový filter, môže motor nášho vozidla správne fungovaÅ¥, maÅ¥ nemennú výkonnosÅ¥, a nepoÅ¡kodzovaÅ¥ sa. Je to preto, že len Äistý motorový olej bez nežiadúcich prímesí môže motor správne premazávaÅ¥ a zabezpeÄiÅ¥ jeho funkciu bez poÅ¡kodzovania nežiadúcimi prímesami. Olejový filter zbavuje motorový olej nežiadúcich Äastíc a prímesí, ktoré do neho s postupom Äasu vnikajú poÄas spaľovania paliva. Týmto neÄistotám nejde nijako zabrániÅ¥, sú to sadze, prachové Äastice, kovové stružliny, karbón a ÄalÅ¡ie prímesi.

Nežiadúce prímesi v oleji

Nežiadúce prímesi zneÄistia aj ten najkvalitnejší motorový olej, ak nepoužijeme dobrý olejový filter. ZvyÅ¡ovala by sa spotreba pohonných hmôt a poÅ¡kodzoval motor. Iba Äistý olej zaistí správny výkon motora vozidla. Filter sa používa ako u motorových olejov, aj u prevodových alebo hydraulických. Môžu maÅ¥ integrovanú spätnú klapku, ktorá zaruÄí pri Å¡tartovaní rýchly rozvod motorového oleja, a tiež obtokový ventil, ktorý zaistí rozvod oleja pri studenom Å¡tarte, Äi ak prekroÄíme interval výmeny a filter je zneÄistený.